ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຄຳບັນຍາຍ ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ: ຄະນະອຳນວຍການ ທະນາຄານກະສິກອນໄທເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງວ່າ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດທີ່ດີນັ້ນຈະເພີ່ມທະວີການເຕີບໂຕ ຢ່າງຍືນຍົງ ຂອງຜົນການດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເປັນສູນກາງໃນການບັນລຸວັດຖຸປະສົງພື້ນຖານໃນການເພີ່ມມູນຄ່າຜູ້ຖືຫຸ້ນສູງສຸດ ຂອງທະນາຄານ. ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດທີ່ປະຕິບັດຢູ່ທີ່ ທະນາຄານກະສິກອນໄທໃຫ້ໂຄງສ້າງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນລຸວັດຖຸປະສົງນັ້ນໄດ້, ພ້ອມທັງຮັບປະກັບວ່າທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການຂອງທະນາຄານໄດ້ຮັບການດຳເນີນໄປແບບລັກສະນະແຂ່ງຂັນ ພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານດ້ານຈະລິຍະທຳສູງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

ສັງຄົມ ເສດຖະສາດ ສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ການຈັດການສຳພັນແຮງງານ ແລະການເບິ່ງແຍງພະນັກງານ
 • ການພັດທະນາພະນັກງານ
 • ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສາຍອາຊີບ
 • ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມ
 • ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ
 • ສູນກາງລູກຄ້າ
 • ຄວາມເປັນມືອາຊີບ
 • ຄວາມຮູ້ດ້ານການເງີນ
 • ວິວັດທະນາການ
 • ການຈັດການຄວາມສ່ຽງ
 • ການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ
 • ນະໂຍບານການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມເຊັນວ່າ: ນ້ຳ, ພະລັງງານ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ (3R)
 • ຄວາມຕື່ນໂຕດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ການປົກປ້ອງ