ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເປັນທາງເລືອກທີ່ໍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບໍລິຫານການເງິນໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ເປັນການຝາກເງິນສົດທີ່ໝັ້ນໃຈໄດ້ ແລະ ໃຫ້ອິດສະຫຼະໃນການຊຳລະສະສາງຜ່ານແຊັກ. 

ຄຸນລັກສະນະພິເສດ:
• ຖອນເງິນຈາກບັນຊີຜ່ານແຊັກເງິນສົດໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ

ລາຍລະອຽດຜະລິດຕະພັນ: 
ສະກຸນເງິນຝາກ: ກີບ, ບາດ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ 
ອັດຕາດອກເບ້ຍ: ບໍ່ມີດອກເບ້ຍ 
ປະເພດລູກຄ້າ: ອົງການຈັດຕັ້ງ, ວິສະຫະກິດ ແລະ ສະຖາບັນ, ອົງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບການຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ .