ພາບລວມຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

ພາບລວມຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

 

 • ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 1945 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 5 ລ້ານບາດ(0.15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)
 • ຈົດທະບຽນເຂົ້າ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ(SET) ແຕ່ປີ 1976
 •  

  ສັງລວມ (ມິຖຸນາ 2014)

  ຊັບສິນ

  2,340 ຕື້ບາດ (72.1 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) 
  ອັນດັບທີ 4 ດ້ວຍ 15.0% ຕະຫຼາດຫຸ້ນ**

  ເງິນກູ້*

  1,472 ຕື້ບາດ (45.4 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ)
  ອັນດັບທີ 4 ດ້ວຍ 14.7% ຕະຫຼາດຫຸ້ນ**

  ເງິນຝາກ

  1,567 ຕື້ບາດ (48.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ) 
  ອັນດັບທີ 4 ດ້ວຍຕະຫຼາດຫຸ້ນ 15.4% **

  ອັດຕາຄວາມພຽງພໍຂອງທຸນ (CAR)​

  16.06% ***

  ROE (1H14)

  21.74%

  ROA (1H14)

  2.05%

  ຈຳນວນສາຂາ

  1,054

  ຈຳນວນຕູ້ ເອທີເອັມ

  9,460

  ຈຳນວນພະນັກງານ

  20,704

  ຂໍ້ມູນຫຸ້ນ

  ສັນຍາລັກ SET

  KBANK, KBANK-F

  ຫຸ້ນທຶນ:
  ອະນຸມັດອອກແລະຊຳລະຕາມເວລາ

  30.5 ຕື້ບາດ (0.9 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ)
  23.9 ຕື້ບາດ (0.7 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ)

  ຈຳນວນຫຸ້ນ

  2.4 ຕື້ຫຸ້ນ

  ການລະດັບທຶນຕະຫຼາດ

  488 ຕື້ບາດ (USD 15.0 bn)
  ອັນດັບທີ 2 ໃນສາຂາການທະນາຄານໄທ

  2Q14 Avg. ລາຄາຫຸ້ນ:
  KBANK-
  KBANK-F

  193.12 ບາດ (5.95 ໂດລາສະຫະລັດ)
  195.75 ບາດ (6.03 ໂດລາສະຫະລັດ)

  EPS (1H14)

  9.89 ບາດ (0.30 ໂດລາສະຫະລັດ)

  BVPS

  99.19 ບາດ (3.06 ໂດລາສະຫະລັດ)

  ໝາຍເຫດ:   
  * ເງິນກູ້ = ເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຕ່ຳກວ່າອາກອນລາຍໄດ້ທີ່ເລື່ອນອອກໄປ
  ** ຫຸ້ນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກແມ່ນອີງໃສ່ C.B.1.1 (ງົບດຸນຊັບສິນ ແລະ ໜີ້ສິນປະຈຳເດືອນ) ປັບປຸງເດືອນ ມິຖຸນາ 2014

  *** ອັດຕາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ (CAR) ໄດ້ຮັບການລາຍງານຕາມ Basel III ຄວາມຕ້ອງການເງິນທຶນແຕ່ ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປ.
  CAR ແມ່ນອີງໃສ່ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທາງການເງິນ ທະນາຄານກະສິກອນ. ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທາງການເງິນທະນາຄານ ກະສິກອນໝາຍເຖິງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການແຈ້ງການ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມດູແລ  ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ BOT ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທາງດ້ານການເງິນ
  ອັດຕາແລກປ່ຽນໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ 2014(ອັດຕາກາງປີ) ແມ່ນ32.46 ບາດ ຕໍ່ໜຶ່ງໂດລາສະຫະລັດ (ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ)

  ​​​​​​