ພາບລວມຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

2010–1H14ຜົນການເງິນ

ລວມເຂົ້າກັນ (ລ້ານບາດ)
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ແລະ ລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ: 1H14 2013 2012 2011 2010

ຊັບສິນ

2,339,798

2,290,045

2,077,442

1,722,940

1,546,664

ເງິນຝາກ

1,567,499

1,529,835

1,391,380

1,242,229

1,100,036

ເງິນກູ້

1,471,922

1,438,978

1,326,732

1,210,834

1,076,981

ລາຍຮັບຈາກດອກເບ້ຍ

55,657

106,226

96,174

83,692

62,271

ລາຍຈ່າຍຈາກດອກເບ້ຍ

15,583

33,428

32,593

27,201

15,527

ລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນດອກເບ້ຍ

27,248

48,153

40,724

34,017

28,400

ລາຍຈ່າຍຄ່າດຳເນີນງານອື່ນ (ລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ແມ່ນດອກເບ້ຍ)

28,384

52,903

46,934

43,019

38,003

EBPT

38,938

68,047

57,371

47,489

37,141

ກຳໄລສຸດທິ

23,670

41,325

35,260

24,226*

20,047

ອັດຕາສ່ວນຜົນດຳເນີນງານ:

ROA

2.05

1.89

1.86

1.48*

1.38

ROE

20.74

20.45

20.76

16.72*

15.73

NIM

3.7

3.6

3.6

3.8

3.5

ອັດຕາຕົ້ນທຶນຕໍ່ລາຍຮັບ

42.2

43.7

45.0

47.5

50.6

ອັດຕາຄຸນນະພາບຊັບສິນ:

NPL ລວມ

34,189

33,525

33,166

131.8

33,175

NPL ສຸດທິ

14,375

14,664

13,607

14,698

16,022

ສຳຮອງ

48,149

45,099

43,723

40,343

36,832

NPL ລວມ /ເງີນກູ້ (%)

2.1

2.1

2.2

2.5

2.9

NPL ສຸດທິ /ເງີນກູ້ (%)

0.9

0.9

0.9

1.2

1.4

ສຳຮອງ/NPL ລວມ (%)

140.8

134.5

131.8

127.1

111.0

ທຶນ** (%):

ອັດຕາຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ (CAR)

16.1

15.8

15.6

13.4

13.4

ຊັ້ນ 1

12.9

12.6

10.4

9.6

9.1


ໝາຍເຫດ: *

ອີງຕາມການຫັກອັດຕາພາສີລາຍໄດ້ຂອງບໍລິສັດຈາກ 30% ຂອງກຳໄລທີ່ຍັງບໍ່ທັນເສຍພາສີເປັນ 23% ໃນປີ 2012 ແລະ 20% ໃນປີ 2013, Kbank ຮັບຮູ້ຜົນກະທົບ 1.9ຕື້ບາດຕໍ່ ງົບດຸນລາຍຮັບ4Q11 ເນື່ອງຈາກລາຍການປັບເລື່ອນພາສີ; ບໍ່ມີຜົນກະັບຕໍ່ການດຳເນີນທຸລະກິດ, ການສ້າງຜົນກຳໄລ, ຫຼື ເງີນທຶນ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ສາຂາ

** ***

ອັດຕາຄວາມພໍດີຂອງທຶນ (CAR) ໄດຮັບການລາຍງານຕາມຖານ 2ຄວາມຕ້ອງການເງີນທຶນແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປ. ລົດຍົນ ແມ່ນອີງໃສ່ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທາງການເງີນ ທະນາຄານກະສິກອນ. ກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທາງການເງີນທະນາຄານ ກະສິກອນໝາຍເຖິງບໍລິສັດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການແຈ້ງການ ຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມດູແລແບບລວມ, ປະກອບມີ KBank, ບໍລິສັດ ແລະສາຂາ K ທີ່ ດຳເນີນງານໃນການ ສະໜັບສະໜູນKBank, ບໍລິສັດ ເພັດໄທ ແອັດເຊັດ ແມນເນັດຈ໌ເມັນ ຈຳກັດ ແລະ ສາຂາອື່ນໆພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸດຍາດຈາກ ທະນາຄານແຫ່ງ ປະເທດໄທ BOT ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດໃຫຍ່ທາງດ້ານການເງີນ.