ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ສໍານັກງານໃຫຍ່
ບ້ານຊຽງຍືນ ໜ່ວຍ12 ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ: +856 21 410888
ແຟ້ກ:+856 21 253336
ເວັບໄຊທ໌: www.kasikornbank.com.la


ສຳລັບແອັບ QR KBank ແລະ QR KBank Shop
Call Center
ໂທລະສັບ: +856 21 253341
ວັນແລະເວລາເຮັດວຽກ: 7:00-16:00 ໂມງ ທຸກມື້

ຈຸດບໍລິການຂໍ້ມູນແລະແລກຂອງລາງວັນ
ທີ່ຢູ່: ຕະຫລາດໜອງຈັນ, ບ້ານໜອງຈັນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວັນແລະເວລາເຮັດວຽກ: 5:00-12:00 ໂມງ ທຸກມື້
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບແອັບ QR KBank
Q: QR KBank ແມ່ນຫຍັງ?
A: QR KBank ຄື ແອັບພິເຄຊັ່ນກະເປົ໋າເງິນອອນລາຍໃນມືຖື ທີ່ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍ ຊື້ເຄື່ອງແທນການໃຊ້ເງິນສົດ ຫຼື ໂອນເງິນໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນໃນລະບົບຂອງ QR KBank ນໍາກັນໄດ້

Q: ບໍລິການ QR KBank ຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການຜ່ານອິນເຕີເນັດບໍ່?
A: QR KBank ເປັນບໍລິການອອນລາຍ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້

Q: ແອັບພິເຄຊັ່ນ QR KBank ໃຊ້ໄດ້ກັບໂທລະສັບມືຖືລຸ້ນໃດແດ່?
A: ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ຳຂອງແອັບພິເຄຊັ່ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບໂທລະສັບຖືມື ຫຼື ແທັບເລັດລະບົບ Android ເວີຊັ່ນ 5.0 ຂຶ້ນໄປ ຫຼື iOS ເວີຊັ່ນ 10.0 ຂຶ້ນໄປ

Q: ສະໝັກໃຊ້ບໍລິການແນວໃດ?
A: ໃນຕອນນີ້ ທາງທະນາຄານເປີດໃຫ້ບໍລິການສະເພາະບຸກຄົນສັນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ ລູກຄ້າທີ່ສົນໃຈສາມາດດາວໂຫຼດແອັບພິເຄຊັ່ນ QR KBank ໄດ້ຈາກ Apple App Store ແລະ Google Play Store ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນ ໂດຍລູກຄ້າຕ້ອງກຽມໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ເພື່ອໃຊ້ປະກອບການສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ຫຼັງຈາກລູກຄ້າສະໝັກໃຊ້ບໍລິການຜ່ານແອັບພິເຄຊັ່ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທາງທະນາຄານຈະໃຊ້ເວລາດຳເນີນການໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນ ແລະ ອະນຸມັດ
ບັນຊີ QR KBank ຂອງລູກຄ້າພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

Q: ລືມລະຫັດຜ່ານຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
A: ລູກຄ້າສາມາດກົດຟັງຊັ່ນ “ລືມລະຫັດຜ່ານ” ໃນແອັບພິເຄຊັ່ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບລະຫັດ OTP ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນໃນການສ້າງ
ລະຫັດຜ່ານໃໝ່

Q: ເງິນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນມາຈາກໃສ?
A: ລູກຄ້າຕ້ອງມີການເຕີມເງິນເຂົ້າໃນແອັບພິເຄຊັ່ນ ຜ່ານຈຸດໃຫ້ບໍລິການຕາມທີ່ທະນາຄານກຳນົດໄວ້ ໂດຍລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບ e-money ມູນຄ່າເທົ່າກັບຈໍານວນເງິນສົດທີ່ລູກຄ້າຊໍາລະ
ຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານ

Q: ເຕີມເງິນເຂົ້າ QR KBank ມີຄ່າທໍານຽມບໍ່?
A: ການເຕີມເງິນຜ່ານຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານທີ່ກຳນົດໄວ້ ຈະບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມ

Q: ເງິນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນສາມາດຖອນເປັນເງິນສົດໄດ້ບໍ່?
A: ລູກຄ້າສາມາດຖອນເງິນຈາກແອັບພິເຄຊັ່ນເປັນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານທີ່ກຳນົດໄວ້

Q: ວົງເງິນໃນບັນຊີ ແລະ ວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ມື້
A: ລູກຄ້າສາມາດເຕີມເງິນໄດ້ສູງສຸດ 7.5 ລ້ານກີບ

ປະເພດທຸລະກຳ:ເຕີມເງິນ ວົງເງິນຕໍ່ມື້: ເທົ່າກັບຈຳນວນເງິນທີ່ເຕີມໄດ້ສູງສຸດໃນບັນຊີ
ປະເພດທຸລະກຳ:ໂອນເງິນ ຈ່າຍເງິນ ຖອນເງິນ ວົງເງິນຕໍ່ມື້: ມູນຄ່າລວມທັງ 3 ປະເພດທຸລະກຳ ເທົ່າກັບ 7.5 ລ້ານກີບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສຳລັບແອັບ QR KBank SHOP
Q: QR KBank Shop ແມ່ນຫຍັງ?
A: QR KBank Shop ຄື ແອັບພິເຄຊັ່ນກະເປົ໋າເງິນອອນລາຍໃນໂທລະສັບມືຖືສຳລັບຮ້ານຄ້າໂດຍສະເພາະ ໂດຍແອັບພິເຄຊັ່ນ QR KBank Shop ຈະສາມາດຮັບຊໍາລະເງິນຈາກແອັບພິເຄຊັ່ນ QR KBank ຜ່ານ QR Code ໄດ້ສະດວກສະບາຍສໍາລັບຮ້ານຄ້າ ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາໃນການບໍລິການລູກຄ້າໃນການກວດນັບ ແລະ ທອນເງິນລວມເຖິງມີຟັງຊັ່ນສະຫຼຸບລາຍການຂາຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຈົ້າຂອງຮ້ານສາມາດວາງແຜນການຄ້າຂາຍ ແລະ ວາງແຜນການເງິນໄດ້ດີຍິ່ງຂື້ນ

Q: ບໍລິການ QR KBank Shop ຕ້ອງໃຊ້ບໍລິການຜ່ານອິນເຕີເນັດບໍ່?
A: QR KBank ເປັນບໍລິການອອນລາຍ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງຕິດຕໍ່ຜ່ານເຄື່ອຂ່າຍອິນເຕີເນັດຈຶ່ງຈະສາມາດໃຊ້ບໍລິການໄດ້

Q: ແອັບພິເຄຊັ່ນ QR KBank Shop ໃຊ້ໄດ້ກັບມືຖືລຸ້ນໃດແດ່?
A: ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ຳຂອງແອັບພິເຄຊັ່ນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ກັບໂທລະສັບມືຖື ຫຼື ແທັບເລັດລະບົບ Android ເວີຊັ່ນ 5.0 ຂື້ນໄປ

Q: ສະໝັກໃຊ້ບໍລິການແນວໃດ?
A: ໃນຕອນນີ້ທາງທະນາຄານເປີດໃຫ້ບໍລິການສະເພາະບຸກຄົນສັນຊາດລາວເທົ່ານັ້ນ ເຈົ້່າຂອງຮ້ານທີ່ສົນໃຈສາມາດດາວໂຫຼດແອັບພິເຄຊັ່ນ QR KBank Shop ໄດ້ຈາກ App Store ແລະ Google Play Store ຫຼັງຈາກນັ້ນເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນລົງທະບຽນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນ ໂດຍຮ້ານຄ້າຕ້ອງກຽມໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືຂອງລາວເທົ່ານັ້ນ ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ໜັງສືຜ່ານແດນ ເພື່ອໃຊ້ປະກອບການສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ ຫຼັງຈາກເຈົ້າຂອງຮ້ານສະໝັກໃຊ້ບໍລິການຜ່ານແອັບພິເຄຊັ່ນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທາງທະນາຄານຈະໃຊ້ເວລາດຳເນີນການໃນການກວດສອບຂໍ້ມູນ
ແລະ ອະນຸມັດບັນຊີ KBank Shop ຂອງລູກຄ້າພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ

Q: ລືມລະຫັດຜ່ານຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
A: ເຈົ້າຂອງຮ້ານສາມາດກົດຟັງຊັ່ນ “ລືມລະຫັດຜ່ານ” ໃນແອັບພິເຄຊັ່ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນ ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບລະຫັດ OTP ເພື່ອຢືນຢັນຕົວຕົນໃນການ
ສ້າງລະຫັດຜ່ານໃໝ່

Q: ເງິນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນມາຈາກໃສ?
A: ເງິນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນຈະໄດ້ຮັບຈາກການຊຳລະເງິນຈາກລູກຄ້າຜ່ານ QR KBank ເທົ່ານັ້ນ

Q: ເງິນໃນແອັບພິເຄຊັ່ນສາມາດໂອນອອກ ຫຼື ຖອນມາເປັນເງິນສົດໄດ້ບໍ່?
A: ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າທີ່ສະໝັກໃຊ້ບໍລິການ QR KBank ດ້ວຍໝາຍເລກໂທລະສັບມືຖືດຽວກັບ QR KBank Shop ຈະສາມາດໂອນເງິນອອກຈາກ QR KBank Shop ໄປເຂົ້າ
ແອັບພິເຄຊັ່ນ QR KBank ໄດ້ ຫຼື ສາມາດຖອນອອກມາເປັນເງິນສົດໄດ້ທີ່ຈຸດບໍລິການຂອງທະນາຄານທີ່ກໍານົດໄວ້

Q: ວົງເງິນໃນບັນຊີ ແລະ ວົງເງິນໃນການເຮັດທຸລະກຳຕໍ່ມື້
A: ສາມາດຮັບເງິນໄດ້ສູງສຸດ 12.5 ລ້ານກີບ

ປະເພດທຸລະກຳ:ຊຳລະຜ່ານ QR Code ວົງເງິນຕໍ່ມື້: ເທົ່າກັບຈຳນວນເງິນທີ່ຮັບໄດ້ສູງສຸດໃນບັນຊີ
ປະເພດທຸລະກຳ:ໂອນເງິນ ຖອນເງິນ ວົງເງິນຕໍ່ມື້: ມູນຄ່າລວມທັງ 2 ປະເພດທຸລະກຳເທົ່າກັບ 12.5 ລ້ານກີບ