Financial ratio

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະການບໍລິການ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຍ້ອນຫລັງ
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 18 ເມສາ 2019
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2016
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2015
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 10 ທັນວາ 2014
 
  ຫມາຍເຫດ: - ອັດຕາດອກເບ້ຍຂ້າງເຖິງ ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລວ່ງໜ້າ