Financial ratio

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະການບໍລິການ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
ອັດຕາເງິນຝາກ (Deposit Rate)    
ປະເພດຂອງເງິນຝາກ ໄລຍະເວລາຂອງເງິນຝາກ ອັດຕາດອກເບ້ຍ(%)
Term Deposit 3 Months 2.00% LAK | 1.50% USD |  1.10% THB
6 Months 3.00% LAK | 2.25% USD |  1.85% THB
12 Months
5.5​9% LAK  | 2.75% USD |  2.50% THB
18 Months 6.00% LAK | 3.00% USD |  3.35% THB
24 Months 6.25% LAK | 3.00% USD |  3.50% THB
36 Mont​hs
6.50% LAK |  3.50% USD |  4.00% THB
48 Mont​hs
6.65% LAK 
60 Mont​hs
6.75% LAK ​
Current Deposit - 0.00% LAK | 0.00% USD | 0.00% THB
Saving Account - 1.00% LAK | 0​.25% USD | 0.25% THB

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຍ້ອນຫລັງ

- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 21 ເມສາ 2022
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ ​9 ສິງຫາ 2021
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 18 ເມສາ 2019
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2016
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2015
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 10 ທັນວາ 2014

 
  ຫມາຍເຫດ:

- ອັດຕາດອກເບ້ຍຂ້າງເຖິງ ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລວ່ງໜ້າ