Financial ratio

​​​​​​​ ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະການບໍລິການ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
ອັດຕາເງິນຝາກ (Deposit Rate)    
ປະເພດຂອງເງິນຝາກ ໄລຍະເວລາຂອງເງິນຝາກ ອັດຕາດອກເບ້ຍ(%)
Term Deposit 3 Months 3.00% LAK | 2.50% USD |  1.10% THB
6 Months 4.00% LAK | 2.7% USD |  1.85% THB
12 Months
6.00% LAK  | 2.90% USD |  2.50% THB
18 Months 6.15% LAK | 3.10% USD |  3.35% THB
24 Months 6.40% LAK | 3.30% USD |  3.50% THB
36 Mont​hs
6.60% LAK |  3.50% USD |  4.00% THB
48 Mont​hs
6.65% LAK 
60 Mont​hs
6.75% LAK ​
Current Deposit - 0.00% LAK | 0.00% USD | 0.00% THB
Saving Account - 1.00% LAK | 0​.65% USD | 0.25% THB

 

ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກຍ້ອນຫລັງ

- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາ​ກ ວັນທີ ​18 ຕຸລາ 20​23
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 30 ມີນາ 2023
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 21 ເມສາ 2022
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ ​9 ສິງຫາ 2021
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 18 ເມສາ 2019
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2016
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2015
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ວັນທີ 10 ທັນວາ 2014

 
  ຫມາຍເຫດ:

- ອັດຕາດອກເບ້ຍຂ້າງເຖິງ ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລວ່ງໜ້າ