Foreign exchange Rate

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະການບໍລິການ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດາວໂລດ   ພິມຫນ້ານີ້  
ວັນທີ່/Date:
30/01/2023
ປັບຄັ້ງທີ່/Update:
1

ປະເພດສະກຸນເງິນ/Currency ລະຫັດສະກຸນເງິນ/
Currency code
ອັດຕາຊື້/Buying Rate ອັດຕາຂາຍ/Selling Rate
NOTE BILL T/T NOTE T/T
US Dollar (1-20) USD 16,784.00 16,784.00 16,784.00 16,924.00 16,924.00
US Dollar (50-100) USD 16,784.00 16,784.00 16,784.00 16,924.00 16,924.00
Thai Baht THB 508.81 508.81 508.81 513.90 513.90
ໝາຍເຫດ/Remark:
ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
The above rates are subject to change during the course of the day without prior notice.