Foreign exchange Rate

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະການບໍລິການ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດາວໂລດ   ພິມຫນ້ານີ້  
ວັນທີ່/Date:
21/06/2024
ປັບຄັ້ງທີ່/Update:
3

ປະເພດສະກຸນເງິນ/Currency ລະຫັດສະກຸນເງິນ/
Currency code
ອັດຕາຊື້/Buying Rate ອັດຕາຂາຍ/Selling Rate
NOTE BILL T/T NOTE T/T
US Dollar (1-20) USD 21,816.00 21,816.00 22,042.00 22,053.00 22,053.00
US Dollar (50-100) USD 21,816.00 21,816.00 22,042.00 22,053.00 22,053.00
Thai Baht THB 599.09 599.09 599.09 601.09 601.09
ໝາຍເຫດ/Remark:
ອັດຕາແລກປ່ຽນແຕ່ລະສະກຸນຂ້າງເທີງນີ້ ອາດມີການປ່ຽນແປງໄດ້ຫຼາຍຄັ້ງໃນລະຫວ່າງວັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.
The above rates are subject to change during the course of the day without prior notice.