ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບທະນາຄານກະສິກອນໄທ

​​​​​​​​​​​​​​​​​ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບທະນາຄານກະສິກອນໄທ

ທະນາຄານກະສິກອນໄທ (ຫຼື KBank) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1945 ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດທາງການເງິນທີ່
ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ແລະ ມີຊື່ສຽງ ຂອງໄທທີ່ວາງຮາກຖານໃນພາກພື້ນນີ້ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ
ໄດ້ຖືເອົາການດຳເນີນທຸລະກິດລະຫວ່າງປະເທດເປັນເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດຫຼັກ ຍຸດທະສາດ ເອອີຊີ
ພລັດສ໌ (AEC Plus) ໄດ້ຖືກຮ່າງຂຶ້ນເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງການເງິນແບບຄົບວົງຈອນຢ່າງເຕັມ
ຮູບແບບໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ(ເອອີຊີ) ບວກປະເທດຈີນ ຍີ່ປຸ່ນ
ແລະ ເກົາຫຼີໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດອັນນີ້ KBank ໄດ້ສ້າງພື້ນຖານອັນແຂງແກ່ນຢູ່
ໃນປະເທດຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນເຊິ່ງສາຂາຍ່ອຍໃນ ສປປ ລາວ ຈະເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນ ຂອງ
ທະນາຄານໃນຖານະເປັນ ຊ່ອງທາງເຊື່ອມຕໍ່ຮອງຮັບຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເພື່ອກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕ
ແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນພາກພື້ນນີ້
ທະນາຄານກະສິກອນໄທໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈົດທະບຽນດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນມູນຄ່າ 300ຕື້ກີບ
ໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຍຸດທະສາດ ເອອີຊີ ພລັດສ໌ໄດ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າ
ຂອງພວກເຮົາໃນພາກພື້ນໃຫ້ດີທີ່ສຸດ KBank ໃນ ສປປ ລາວ ຈະຮ່ວມມືກັນຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບ
KBank ໃນປະເທດໄທ ແລະ ທະນາຄານຄູ່ຮ່ວມໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນ
ປະເທດຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ KBank ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ການເປັນສະຖາບັນທາງດ້ານການເງິນທີ່
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນຄົງພ້ອມທັງມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບລະດັບໂລກທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າດ້ວຍການປະສົມປະສານກັນ
ຢ່າງລົງຕົວ
​​​​​​