Financial ratio

ອັດຕາແລກປ່ຽນ ອັດຕາດອກເບ້ຍແລະການບໍລິການ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  ອັດຕາດອກເບ້ຍຍ້ອນຫລັງ
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ວັນທີ 18 ເມສາ 2019
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ວັນທີ 18 ມັງກອນ 2016
- ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2015
 
  ຫມາຍເຫດ: - ອັດຕາດອກເບ້ຍຂ້າງເຖິງ ອາດມີການປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ຕ້ອງແຈ້ງລວ່ງໜ້າ