ພາບລວມຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

ຄວາມເປັນມາທຸລະກິດ ແລະ ແຮງບັນດານໃຈ

ມິຖຸນາ 2014

  KAsset
EST. 1992
KResearch
EST. 1995
KSecurities*
EST. Jul 2005
KLeasing
EST. Aug 2005
KF&E
EST.1990
ຊື່ບໍລິສັດ ກະສິກອນ ແອັດເຊັດ
ແມນເນັດຈ໌ເມັນ ຈຳກັດ
ບໍລິສັດ ສູນ ຄົ້ນຄວ້າ
ກະສິກອນ ຈຳກັດ
ບໍລິສັດ ຫຼັກຊັບ ກະສິກອນ
ຈຳກັດມະຫາຊົນ
ບໍລິສັດ ກະສິກອນ
ລິດຊິງ ຈຳກັດ
ບໍລິສັດ ໂຮງການກະສິກອນ
ແລະ ອຸປະກອນ ຈຳກັດ.

ຄວາມເປັນມາບໍລິສັດ

ຜູ້ນຳດ້ານທຸລະກິດຈັດ
ການເງິນທຶນ
(ເຊັ່ນວ່າ: ເງິນທຶນຮ່ວມ,
ເງິນທຶນເພື່ອອະນາຄົດ,
ແລະ ເງິນທຸກສ່ວນບຸກຄົນ)

• ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນ
ການໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດ,
ເງິນທຶນ ແລະ ການ
ທະນາຄານ
• ສູນຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເຊິ່ງ
ແມ່ນເຄືອຂ່າຍຂອງ
ທະນາຄານໜຶ່ງດຽວ
ເທົ່ານັ້ນ

ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນ
ດ້ານການສະໜອງການ
ບໍລິການ ແລະແກ້ໄຂບັນ
ຫາທາງການເງິນ
ດີເດັ່ນ ແລະມືອາຊີບ,
ລວມທັງການທະນາຄານ
ເພື່ອການລົງທຶນ, ການ
ຮັບປະກັນໄພຫຼັກຊັບແລະ
ໜາຍໜ້າຫຼັກຊັບ

ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນ
ດ້ານການສະໜອງສາມ
ຜະລິດຕະພັນຫຼັກ: ເຊົ່າ,
ຈັດຊື້, ເຊົ່າສິນເຊື່ອການເງິນ

ມີຄວາມຊຳນິຊຳນານໃນ
ການສະໜອງການບໍລິການ
ເຊົ່າເຄື່ອງຈັກ ແລະ
ອຸປະກອບຮັບໃຊ້

ຂະໜາດຊັບສິນ

1.85 ຕື້ບາດ

0.06 ຕື້ບາດ

13.58 ຕື້ບາດ

88.21 ຕື້ບາດ

11.39 ຕື້ບາດ

ຕະຫຼາດຫຸ້ນ

21.51% (#1)*

N/A

6.23% (#2)*

7% (ປັບປຸງ 2013)

N/A

ເປົ້າໝາຍປີ 2014

ຮັກສາຕຳແໜ່ງສູງສຸດ

ດ້ານຈິດໃຈ
ສຳລັບສື່ມວນຊົນ ແລະ ລູກຄ້າ ຂອງ KBank ແລະສາຂາທີ່ຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ

ຮັກສາຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳໃນດ້ານ
ທຸລະກິດຫຼັກຊັບ

ໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານ
ການເງິນແບບຄົບຖ້ວນ
ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບ
ຊັບສິນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ

ຮັກສາຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ
ໃນການອຸດສະຫະກຳໃຫ້
ເຊົ່າອຸປະກອນ

ແຮງບັນດານໃຈ 3-ປີ

ຮັກສາຕຳແໜ່ງສູງສຸດ

ຕຳແໜ່ງສຸງສຸດໃນການ
ເປັນສູນຄົ້ວຄ້ວາດ້ານຈິດໃຈ

ຮັກສາຕຳແໜ່ງໃນການ
ເປັນບໍລິສັດຜູ້ນຳໜ້າດ້ານ
ຫຼັກຊັບ

ໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານ
ການເງິນແບບຄົບຖ້ວນ
ແລະ ຮັກສາຄຸນນະພາບ
ຊັບສິນໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບດີ

ຮັກສາຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳໃນ
ການອຸດສະຫະກຳໃຫ້ເຊົ່າ
ອຸປະກອນ