ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຫຸ້ນ

18 ເມສາ, 2014 (ວັນທີປິດການລົງທະບຽນ)

ໝາຍເຫດ:
ຂີດຈຳກັດການຖືຫຸ້ນໄທ          51%
ຂີດຈຳກັດການຖືຫຸ້ນຕ່າງປະເທດ   49%
NVDR ຫຍໍ້ມາຈາກໃບຮັບເງີນຝາກ
ທີ່ບໍ່ມີການລົງຄະແນນ

ຜູ້ຖືຫຸ້ນ 10 ອັນດັບສູງສຸດ*

18 ເມສາ, 2014 (ວັນທີປິດການລົງທະບຽນ)

ຜູ້ຖືຫຸ້ນ 10 ອັນດັບສູງສຸດ* %

1. THAI NVDR CO., LTD
2. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
3. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
4. CHASE NOMINEES LIMITED 42
5. CHASE NOMINEES LIMITED 1
6. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
7. GIC PRIVATE LIMITED – C**
8. NORTRUST NOMINEES LIMITED-NT0 SEC LENDING THAILAND
9. THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED
FOR DEPOSITORS
(THAI SECURITIES – HOLDER ACCOUNT)***
10. ທະນາຄານນິວຢອກ MELLON

ຜູ້ຖືຫຸ້ນອື່ນ

ລວມທັງໝົດ

28.045
9.288
4.746
4.629
2.241
2.205
1.881
1.867
1.309


1.296

42.493

100.00

ແຫຼ່ງທີ່ມາ: ບໍລິສັດ ຮັບຝາກຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ ຈຳກັດ(TSD), ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ ເວັບໄຊທ໌ (www.set.or.th), ແລະ ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໝາຍເຫດ: * ຜູ້ຖືຫຸ້ນ 10 ອັນດັບສູງສຸດແມ່ນອີງໃສ່ບັນຊີລາຍບຸກຄົນ ** GICຖືຫຸ້ນທະນາຄານກະສິກອນໄທ ຜ່ານ ສອງບັນຊີ. ການລວມເອົາສອງບັນຊີນັ້ນເຂົ້າກັນ,, GIC ຖືຫຸ້ນຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນ ໄທ 2.43%, ຢູ່ໃນອັນດັບທີ 5 *** ບໍລິສັດ ຮັບຝາກຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ ຈຳກັດ(TSD)),ແມ່ນສາຂາ ຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບແຫ່ງປະເທດໄທ ໃຫ້ບໍລິການສາມປະເພດການຄ້າດ້ານການຖືຄອງຫຼັກຊັບ: ການບໍລິການ ຮັບຝາກຫຼັກຊັບ , ການບໍລິການຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ, ແລະ ບໍລິການຈົດທະບຽນເງິນທຶນ ;ຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ຈອງພາຍໃຕ້ TSD ແມ່ນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ຕາມການລົງທີ່ທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນພົນ ລະເມືອງ ຂອງເຂົາເຈົາ( ເຊັ່ນ: ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຊື້ຫຸ້ນ ຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ ໃນຄະນະກຳມະການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນັກລົງທຶນໄທຊື້ຫຸ້ນ ຂອງທະນາຄານ ກະສິກອນໃນຄະນະກຳມະກອນ ຕ່າງປະເທດ)