ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ

ຄວາມສຳຄັນຂອການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດ ແລະ ຈັນຍາບັນທຸລະກິດ
ຄະນະອຳນວຍການ ທະນາຄານກະສິກອນໄທເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງເຂັ້ມແຂງວ່າ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດທີ່ດີນັ້ນຈະເພີ່ມທະວີການເຕີບໂຕ ຢ່າງຍືນຍົງ ຂອງຜົນການດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເປັນສູນກາງໃນການບັນລຸວັດຖຸປະສົງພື້ນຖານໃນການເພີ່ມມູນຄ່າຜູ້ຖືຫຸ້ນສູງສຸດ ຂອງທະນາຄານ. 

 

​​​