ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

​​ພາລະກິດຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

 ພາລະກິດຂອງທະນາຄານກະສິກອນໄທ

“ທະນາຄານກະສິກອນໄທ ມີຈຸດປະສົງສ້າງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເຊິ່ງໃຫ້ບໍລິການທາງການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ດ້ວຍການບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບລະດັບໂລກ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ຂອງລູກຄ້າໂດຍປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ, ຜູ້ຖືຫຸ້ນ, ພະນັກງານ ແລະ ສັງຄົມ.”
ຫຼື

ບັນລຸຄວາມສ່ຽງໄລຍະຍາວ-ດັດສົມການສ້າງກຳໄລແບບຍືນຍົງ